Lịch học tập các môn ngoại khóa năm học 2020 - 2021

Các môn: Nhịp điệu (Aerobic), Montessori, Anh văn ...

Môn học

Lớp

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Nhịp điệu (Aerobic) Mầm 8g30-9h 8g30-9h
Chồi, lá 9h-9h30 9h-9h30
Bơi Mầm 1 8h30-9h 8h30-9h
Mầm 2 9h-9h30 9h-9h30
Chồi 9h30-10h 8h30-9h
8h30-9h 9h-9h30
Hoạt động ngoài trời
( Chơi cát, chơi tự do,
chơi trò
chơi dân gian,...)
Mầm 1 9h-9h30 9h-9h30 9h-9h30 9h-9h30 9h-9h30
Mầm 2 8g30-9h30 8g30-9h30 9h30-10h 8g30-9h30 8g30-9h30
Chồi 10h-10h30 8h30-9h 10-10h30 9h30-10h
10h-10h30 9h30-10h 10h-103h0 9h30-10h 10-10h30
Montessori Mầm 1 9h30-10h 9h30-10h
Mầm 2 10h-10h30 10h-10h30
Chồi 8g30-9h 8h30-9h
9h30-10h 9h30-10h
Phòng thư viện Mầm 1 9h30-10h
Mầm 2 9h-9h30
Chồi 8h30-9h
8h-8h30
Anh Văn Nhà trẻ 15h-15h30 15h-15h30 15h-15h30 15h-15h30 15h-15h30
Mầm 15h30-16h 15h30-16h 15h30-16h 15h30-16h 15h30-16h
Chồi 14h30-15h 14h30-15h 14h30-15h 14h30-15h 14h30-15h
16h-16h30 16h-16h30 16h-16h30 16h-16h30 16h-16h30
Võ thuật Mầm 14h30-15h 14h30-15h
Chồi 15h30-16h 14h30-15h
Vẽ Mầm 1 15g-15h30 15g-15h30
Mầm 2 14h30-15h 14h30-15h
Chồi 15h30-16h 15h30-16h
16h-16h30 16h-16h30
Phòng tập Gym Mầm 1 15h-15h30 15h-15h30
Mầm 2 14h30-15h 14h30-15h
Chồi 15g-15h30 15h-15h30
15h30-16h 15h30-16h00